Klacht

We proberen op school alles zo goed mogelijk te regelen, maar waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. Als u dit merkt, is het van groot belang dat u daarmee niet blijft rondlopen. Kom langs! U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht of directeur. Op school maken we onderscheid tussen klachten die wijzelf kunnen oplossen en de meer ernstige of 'onoplosbare' klachten.
Scholen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Dit is een officieel document over het indienen en afhandelen van ernstige klachten, die te maken hebben met de school.

Voor de goede gang van zaken wijzen wij u op de te nemen stappen.

 

  1. Ga in eerste instantie met uw klacht naar degene die de klacht aangaat (bijvoorbeeld de betrokken leerkracht) en probeer samen een oplossing te vinden.
  2. Indien u er samen niet uitkomt of wanneer fase 1 onbevredigend is verlopen, neem dan contact op met de directeur, dhr. Hugo van der Veen (school 251716). Ook in deze fase wordt geprobeerd onderling een oplossing te vinden.
  3. Wanneer in fase 2 geen oplossing wordt gevonden, neemt u contact op met de vertrouwenspersoon van de school: mevr. M. Bouwhuis (school 251716). Zij kunnen u, indien dat nodig is, verwijzen naar de vertrouwenspersoon binnen onze Vereniging, mevr. S. Palyama.

Haar e-mailadres: [email protected]

  1. Als blijkt, dat u als ouders samen met de school en de vertrouwenspersoon er niet uitkomt, dan is er sprake van een ernstig conflict. Uw klacht kan dan officieel schriftelijk worden gemeld bij de overkoepelende Klachtencommissie van de Besturenraad/Verus, Postbus 694, 2270 AR Voorburg. Alle informatie over de klachtenprocedure kunt u vinden op www.klachtencommissie.org

 

Aan het indienen van een klacht zijn voor de klager geen kosten verbonden.

De volledige klachtenregeling en klachtenprocedure liggen ter inzage op school.

Iemand die een klacht indient de school betreffend, ontvangt een kopie van de procedure en regeling.