Kwadraatafdeling

Kwadraatafdeling

 

Naast speciale onderwijsaanpassingen op de eigen school en de bovenschoolse plusklas, waarbij de kinderen gewoon op de eigen school ingeschreven blijven, kent Kwadraat ook een speciale afdeling voor hoogbegaafde kinderen. Op deze afdeling is het hele onderwijsaanbod afgestemd op hoogbegaafde kinderen en krijgen de kinderen les met ontwikkelingsgelijken. 
We realiseren ons dat er hoogbegaafde kinderen zijn waarvoor de onderwijsaanpassingen in een reguliere school toch onvoldoende blijken te zijn. Voor deze kinderen is er in de regio een zogenaamde Kwadraatafdeling waar gespecialiseerde leerkrachten werken die een uitdagende leeromgeving creëren waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Deze Kwadraatafdeling functioneert tevens als kenniscentrum voor de Kwadraatscholen in de regio.

De Kwadraatafdeling is geen aparte school, maar onderdeel van een reguliere school. Waar dit een meerwaarde heeft, worden activiteiten geïntegreerd met de reguliere school.

Aanmelding voor de Kwadraatafdeling gaat via de Kwadraat coordinator, Meneer Gert Egberts, tel. 0522-251513 of per e-mail: [email protected]

Er is een toelatingscommissie die beslist over de toelating van uw kind.Uitwerking binnen kwadraat
Succescondities voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen:

  1. De beginsituatie van de leerlingen moet goed in beeld zijn. Het liefst zo vroeg mogelijk, zodat het leerstof aanbod afgestemd kan worden op de individuele behoeften van het kind (Onderwijsraad, 2006).
  2. Het onderwijs moet meer individueel georiënteerd zijn (in tegenstelling tot een competitieve oriëntatie).
  3. De leerkracht opereert meer als coach en komt daarmee tegemoet aan de behoefte van hoogbegaafde leerlingen om “zelfregulerend” te leren en geeft ze ook vrijheid om eigen keuzes te maken en alternatieve invullingen te geven aan de leeractiviteiten. 
  4. De leerkracht creëert waar mogelijk samenwerking met andere leerlingen.
  5. Het “leren leren” komt systematisch aan bod. Hierbij is ook aandacht voor de werking van het brein (brainology   of “Help ik word slimmer” ).
  6. Er worden extra curriculaire activiteiten aangeboden waardoor hoogbegaafde leerlingen  uitgedaagd worden, zich leren in te spannen en faalervaringen kunnen opdoen.