GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

Voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag van het KindPuntl is een gemeen­schappelijke medezeggen­schapsraad opgericht.
De GMR bestaat uit twee geledingen:
per school een vertegenwoordiger van de ou­ders en een vertegenwoordiger van het personeel. Deze leden worden gekozen uit en door de leden van de afzonderlijke mede­zeggenschapsraden. Voor onze school zijn dat:
De GMR is bevoegd tot bespreking van die aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag. Daarnaast kan ze schriftelijke voorstellen doen en standpunten kenbaar ma­ken aan het bevoegd gezag.
De GMR heeft adviesrecht en/of instemmings­bevoegdheid op bestuurlijk niveau.
De Algemeen Directeur van het MT is de advi­seur van de GMR.
De reglementen van de GMR liggen ter inzage op de school.